Põhikiri

Dokumendid

MTÜ Eesti Masinatööstuse Liidu põhikiri.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

7. 7. LIIDU LÕPETAMINE , ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE 7.1. Liidu lõpetamine, ühinemine või jagunemine toimub üldkogu otsusega, kui selle poolt on 2/3 kõigi Liidu liikmetest. 7.2. Liit võidakse sundlõpetada seaduses sätestatud alustel ja korras. 7.3.Liidu lõpetamiseks valib üldkogu või sundlõpetamisel määrab kohus likvideerijad. Likvideerijad viivad läbi likvideerimismenetluse seaduses ettenähtud korras. 7.4. Üldkogu otsustab milliseks masinatööstust üldiselt edendavaks eesmärgiks antakse üle pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud Liidu vara. 7.5. Liidu ühinemine ja jagunemine toimub üldkogu otsuse alusel seaduses ettenähtud korras.

6. 3) annab oma tegev usest aru üldkogule, esitades oma arvamuse majandusaasta aruande ja eelarve täitmise kohta, üldkoosolekute vahelisel ajal esitab oma seisukohad juhatusele; 5. STRUKTUUR 5.1. Juhatuse otsusel võib Liidus moodustada osakondi (ettevõtete ühendusi, alaliite j ms.). Osakond moodustatakse Liidu liikmete baasil. 5.2. Juhatus võib moodustada sektsioone, komisjone, toimkondi jm. struktuuriväliseid üksusi. 5.3. Osakonna organiteks on üldkoosolek ja juhatus. Liidu juhatuse otsuse alusel võib moodustaval osakonnal olla muud organid. 5.4. Osakonna tegevuse alused ja kord on sätestatud osakonna põhimääruses, mille võtab vastu osakonna üldkoosolek ja kinnitab Liidu juhatus. 5.5. Osakonna üldkoosoleku pädevuses on: 1) osakonna põhimääruse vastuvõtmine, muutmine ja ja täiendamine; 2) osakonna arengukavade ja tegevusaruande kinnitamine; 3) osakonna juhatuse valimine; 4) muud küsimused vastavalt osakonna põhimäärusele. 5.6. Osakonna juhatuse pädevuses on: 1) osakonna tegevuse korraldamine juhindudes Liidu juhtorganite ning osakonna üldkoosoleku otsustest; 2) osakonna tegevusaruande esitamine osakonna üldkoosolekule; 3) osakonna tegevusest aruandmine Liidu juhatusele; 4) muud küsimused vastavalt osakonna põhimäärusele. 6. VARAD 6.1. Liidu varad ja vahendid moodustavad: 1) sisseastumismaksudest; 2) liikmemaksudest; 3) toetussummadest, abirahadest ning igat liiki kingitustest ja annetustest; 4) põhikirjalistest teenustest laekuvatest tuludest; 5) Liidu poolt organiseeritud ürituste tuludest; 6) muudest tuludest. 6.2. Liidu vahendeid kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja liikmeskonna hüvanguks, Liidu tegevuse tagamiseks ja arendamiseks. 6.3. Liit võib oma liikmetele vajaduse korral laenu anda või oma liikmetelt laenu saada. 6.4. Liit vastutab oma finants - ja majandusliku tegevuse eest kogu talle kuuluva varaga. 6.5. Liidu majandusaastaks on kalendriaasta. 6.6. Liit korraldab raamatupidamise ja statistilise aruandluse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

5. 10) moodustab töögruppe, osakondi, toimkondi jt. üksusi, suunab neid ning vajaduse korral lõpetab nende tegevuse; 11 ) otsustab Liidu võimaliku osaluse teistes ühingutes; 12) kinnitab Liidu poolt osutatavate tasuta ja tasuliste teenuste loetelud ja hinnatariifid; 13) võtab vastu otsuseid muudes Liidu tegevust puudutavates küsimustes. 4.16. Juhatuse koosolekud kutsub kokk u juhatuse esimees või tema äraolekul juhatuse esimehe asetäitja mitte harvemini kui kord kvartalis. Juhatuse koosoleku kutsele peavad olema märgitud arutatavad küsimused. 4.17. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest, otsused võetakse vastu lihthääleenamusega lahtisel hääletamisel. 4.18. Juhatusel on õigus võtta vastu otsuseid kirjalikult, istungit kokku kutsumata. Sellisel juhul saadetakse otsuse eelnõu kirjalikult kõikidele juhatuse liikmetele, mä ärates tähtaja, mille jooksul juhatuse liige peab esitama oma seisukoha. Otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletas kirjalikult üle poole juhatuse liikmetest. 4.19. Juhatuse koosolekud on lahtised, neist võivad võtta osa kõik Liidu liikmed. Juhatuse ko osolekute protokollid peavad olema kättesaadavad kõigile Liidu liikmetele nende nõudmisel. 4.20. Juhatuse esimehe äraolekul asendab teda tema poolt määratud või juhatuse poolt volitatud juhatuse esimehe asetäitja. Juhatuse esimees ja tema asetäitjad esinda vad Liitu kõikide tehingute tegemisel üksinda, ülejäänud juhatuse liikmed võivad esindada Liitu kõikides õigustoimingutes ainult ühiselt. 4.21. Liidu operatiivset asjaajamist korraldab Liidu tegevbüroo, mille tegevust juhib tegevdirektor. Tegevdirektori är aolekul asendab teda tema poolt määratud Liidu tegevbüroo töötaja 4.22. Liidu tegevbüroo: 1) korraldab Liidu tegevust, tagab üldkogu ja juhatuse otsuste täitmise. 2) lahendab Liidu tegevuse planeerimise, finantseerimise, materiaal - tehnilise varustamise ja juhtimise jooksvaid küsimusi. 4.23. Tegevdirektor: 1) teostab Liidu tegevuse operatiivset juhtimist alludes vahetult Liidu juhatusele; 2) osaleb sõnaõigusega küsimuste arutelul juhatuse koosolekul; 3) jälgib eelarve täitmist ja kirjutab alla rahalistele dokumentidele; 4) võtab tööle Liidu tegevbüroo palgalised töötajad ja määrab nende palgad; 5) vastutab isiklikult Liidu majandusliku seisukorra, tegevuse ja aruandluse eest, annab oma tegevusest aru juhatusele. 4.24. Liidu pitsati kasutamise ja dokumentide allakirjutamise kord, juhatuse koosoleku ja sisemise asjaajamise ning lahkhelide lahendamise protseduuride reeglid määratakse kindlaks Liidu kodukorraga, mille kinnitab juhatus. 4.25. Liidu finants - ja majandustegevuse revideerimiseks valib üldkogu tähtaj aga kaks aastat Liidu revisjonikomisjoni. 4.26. Revisjonikomisjon: 1) valib oma liikmete hulgast esimehe; 2) revideerib igal aastal Liidu finants - ja majandustegevust, kontrollib vara allesolekut ja abinõude rakendamist selle tagamiseks;

4. 10) juhatuse või muu põhikirjaga et tenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Liidu esindaja määramine. 4.7. Üldkogul arutatakse lisaks eespool märgituile veel teisigi küsimusi, m ida on välja pakkunud juhatus või mille arutamise kohta on Liidu liige teinud juhatusele kirjaliku avalduse hiljemalt 25 päeva enne üldkogu toimumist. 4.8. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud vähemalt pool liikmete üldarvust. K ui üldkogu ei ole käesoleva punkti kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, siis on juhatusel õigus samal päeval kokku kutsuda uus üldkogu sama päevakorraga, kui sellest on üldkogu kutses liikmeid eelnevalt informeeritud. Korduv üldkogu on otsustusvõimeline ku i sellel on esindatud vähemalt 24 liiget. 4.9. Üldkogu otsuseid võetakse vastu üldkogul esindatud liikmete lihthäälteenamusega välja arvatud Liidu põhikirja muutmine ja täiendamine, kus on nõutav vähemalt 2/3 üldkogul esindatud liikmete nõusolek. Liidu teg evuse eesmärgi muutmiseks on vaja vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Liidu lõpetamis - , ühinemis - või jagunemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 Liidu liikmetest. Isiku valimisel loetakse üldkogul valituks kandidaat, kes sai teistes t enam hääli. Üldkogul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. 4.10. Liidu liikme esindaja, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada majandusaasta aruande kinnitamise otsustamisel. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liige, samuti juhat use esimees ei või hääletada, kui arutatakse küsimusi, mis puudutavad nende valimist, tagasikutsumist või Liidu poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel. Nende hääli ei arvestata esindatuse määramisel. 4.11. Üldkogu otsuse põhjal on hääletamine kas avalik või salajane. 4.12. Üldkogul võib hääletada Liidu liikme eest teine Liidu liige, kui selleks on kirjalik volitus. 4.13. Liidu üldkogu otsused tehakse teatavaks kõikidele Liidu liikmetele. 4.14. Liidu tegevuse juhtimiseks valib üldkogu juhatuse esime he ja liikmed tähtajaga kaks aastat. Juhatuse liikmeteks võivad olla valitud Liidu liikmete, samuti majandus - , teadus - , tehnika - ja muude asutuste või organisatsioonide esindajad. Juhatuse liikmete minimaalne arv on 7 ja maksimaalne 13. Juhatuse sekretäri kohuseid täidab Liidu büroo töötaja. 4.15 Juhatus võtab otsuseid vastu Liidu tegevust puudutavates küsimustes, mis ei kuulu üldkogu pädevusse, sealhulgas: 1) kutsub kokku üldkogu ja valmistab ette arutamiseks vajalikud materjalid; 2) esitab üldkogule majan dusaasta aruande (raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande); 3) kinnitab juhatuse esimehe esildise alusel esimehe asetäitjad ja määrab nende tegevusvaldkonnad; 4) kinnitab juhatuse liikmete tööjaotuse; 5) otsustab liikmeks vastuvõtmise, liikmelisuse peatamise ja lõppemise ; 6) otsustab Liidu liikme käesoleva põhikirjaga ettenähtud õiguste piiramise, liikmelisuse peatamise; 7) viib ellu üldkogu otsuseid ja soovitusi ning kavandab Liidu üritusi; 8) võtab tööle ja vabastab töölt tegevdirektori, kehtestab tema tööülesanded ja palga; 9) koordineerib, suunab ja abistab Liidu liikmeid nende tegevusvaldkondades vastavalt käesolevale põhikirjale;

3. 2) esitada Liidu koosolekutele arutamiseks Liidu tegevust puudutavaid küsimusi; 3) olla valitu d Liidu juhatuse, revisjonikomisjoni või muu organi liikmeks; 4) osa võtta juhatuse koosolekutest; 5) kasutada Liidu sümboolikat; 5) olla käesoleva põhikirjaga ettenähtud korras kaitstud ja esindatud Liidu poolt; 6) kasutada Liidu majandusalaseid, organisa tsioonilisi, teabe - ja teisi teenuseid ning võtta osa Liidu korraldusel toimuvatest üritustest; 7) saada Liidu juhatuselt või büroolt teavet Liidu tegevust puudutavates küsimustes; 8) peatada oma liikmelisus Liidus kuni üheks aastaks või astuda vastava maj andusaasta lõpul Liidust välja. 3.10. Liidu liige on kohustatud: 1) täitma käesolevat põhikirja ja Liidu juhtorganite nende pädevuse piires tehtud otsuseid; 2) aitama kaasa Liidu eesmärkide saavutamisele; 3) tasuma liikmemaksu üldkogu poolt määratud suurus es ja tähtaegadel; 4) tagama, et ettevõtte töötingimused ja töösuhted oleks vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seadustega ja liikmeid siduvate kokkulepetega; 5) edastama Liidu tegevdirektorile andmeid oma tegevuse kohta väljavõetuna ESA aruandlusest. Sa adud andmeid võib Liit kasutada ainult tööstusharu ja tootmisalade majandustulemuste koondandmete analüüsiks ja arengutendentside prognoosimiseks. 4. JUHTIMINE 4.1. Liidu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek nimetusega üldkogu. 4.2. Liidu tegevust juhib ja Liitu esindab üldkogul valitud juhatus. 4.3. Liidu täidesaatev ja korraldav organ on Liidu tegevbüroo. 4.4. Liidu liikmete üldkogu kutsub juhatus kokku mitte harvemini kui üks kord aastas. Iga liiget võib üldkogul ilma täiendava kirjaliku volituseta esi ndada juhatuse esimees või juhatuse liikmed, mis tahes muu isik võib liiget üldkogul esindada kirjaliku volikirja alusel. Juhatus peab üldkogu kokku kutsuma ka 1/10 Liidu liikmete kirjalikul motiveeritud nõudmisel. 4.5. Üldkogu kutsed koos päevakorraga saa detakse Liidu liikmetele hiljemalt 20 päeva enne selle toimumist. 4.6. Üldkogu pädevusse kuulub: 1) Liidu põhikirja muutmine ja täiendamine; 2) Liidu eesmärgi muutmine, arengukavade ja tegevussuundade määramine; 3) Liidu juhatuse ja revisjonikomisjoni arvkoosseisu määramine; 4) Liidu juhatuse, juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni valimine ja tagasikutsumine; 5) Liidu juhatuse aruande ärakuulamine, majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni arvamuse kinnitamine; 6) Liidu eelarve kinnitamine jooksvaks kalendriaastaks; 7) Liidu sisseastumis - ja liikmemaksu määrade kinnitamine; 8) Liidu tegevuse lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine; 9) otsuste vastuvõtmine liikme ja juhatuse vahel tekkinud vaidlusküsimustes;

2. 1) esindab ja kaitseb oma liikmete huve riigivalitsemis - ja teistes organites; 2) esindab tööstusharu tööandjaid suhetes riigi ja töövõtjatega; 3) osaleb tööstusharu majandus - , tehnika - , innovatsiooni - , töösuhete ja palgapoliitika väljatöötamisel; 4) korraldab koostööd välismajandusorganisatsioonidega ja välisfirmadega turundusteabe alal; 5) osaleb normatiivdokumentatsiooni väljatöötamisel ja kooskõlastamisel ning erialaterminoloogia ühtlustamisel; 6) korraldab nõupidamisi, seminare ja teisi teabeüritusi informatsiooni vahendamiseks ja levitamiseks; 7) korraldab oma liikmete osavõttu rahvusvahelistest näitustest ja messidest. 2.3. Eelpoolnimetatud eesmärkide saavutamiseks on Liidul õigus: 1) olla vahendajaks Liidu liikmete ning valit semis - ja muude organite vahel; 2) teha koostööd teiste eriala - ja tööandjate liitudega; 3) luua majandusorganisatsioone, asutada ühinguid ja moodustada osakondi ning korraldada majanduslikku koostööd; 4) arendada suhteid rahvusvaheliste ja teiste riikide vastavate organisatsioonidega; 5) oma tegevuse arendamiseks võtta vastu abirahasid, annetusi, kingitusi, pärandusi, arendada majandustegevust, omada kinnisvarasid ja väärtpabereid; 6) teostada tehinguid ja sooritada muid õigustoiminguid nii Eesti Vabariigi s kui välisriikides. 3. LIIKMED 3.1. Liidu liikmeteks võivad astuda Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised isikud, kes tunnistavad ja järgivad Liidu põhikirja ning maksavad liikmemaksu. 3.2. Liikmemaksu õigeaegselt ja täies mahus tasunud Liidu liikmel on kõik Liidu liikmeõigused ja - kohustused. Kokkuleppel või liikmemaksu osalisel tasumisel võidakse juhatuse otsusega liikmeõigusi piirata. 3.3. Vastuvõtmise otsustab Liidu juhatus lihthäälteenamusega vastava kirjaliku avalduse alusel. 3.4 Liidu li ikmeks astumise päevaks loetakse juhatuse otsuse tegemise päeva, liikme õigused ja kohustused omandab isik peale sisseastumismaksu tasumist. 3.5. Liikmelisuse peatamise ja lõppemise otsustab juhatus lihthäälteenamusega. Vaidlused liikmeksoleku küsimustes l ahendab üldkogu. 3.6. Liikmelisus lõpeb: 1) omal soovil välja astumisega; 2) Liidust väljaarvamisega, sealhulgas kokkulepitud tähtaja lõppedes; 3) liikme lõppemise, ühinemise või jaotumise korral. 3.7. Liige võidakse Liidust välja arvata kui ta ei täida kä esolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi või kahjustab Liitu olulisel määral. Väljaarvatud liige võib taastada liikmesoleku üldistel alustel. 3.8. Liidust väljaastumisel või väljaarvamisel tuleb tasuda eelmise perioodi liikmemaks. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest. 3.9. Liidu liikmel on õigus: 1) osaleda Liidu üldkogul otsustava hääleõigusega;

1. EESTI MASINATÖÖSTUSE LIIDU PÕHIKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Masinatööstuse Liit (edaspidi Liit) on mittetulundusühing, mis ühendab vabatahtliku liikmeksoleku alusel metallitöötlemise ning masina - ja aparaadiehitusega tegelevaid ettevõtteid, uurimis - projekteerimisasutusi ja teisi selle tööstusharuga seotud juriidilisi isikuid. 1.2. Liit kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Liit ei jaota kasumit oma liikmete vahel. Tema tulud, mis ületavad kulusid, kuuluvad kasuta misele järgmise perioodi kulude finantseerimiseks. 1.3. Liit on iseseisev eraõiguslik juriidiline isik sellest tulenevate õiguste ja kohustustega. 1.4. Iga Liidu liige võib samaaegselt kuuluda mõnesse teise liitu või assotsiatsiooni, samuti kui Liit ise võ ib olla teiste liitude või assotsiatsioonide liikmeks. 1.5. Liidu asutamisdokumentideks on asutajate vahel sõlmitud asutamisleping ja üldkogul vastu võetud põhikiri. Liit on asutatud 03. oktoobril 1991. a. 1.6. Liidul on oma nimega pitsat, omaette vara, is eseisev bilanss ning arvelduskontod Eesti ja välisriikide pangaasutustes. 1.7. Liidu nimi on – EESTI MASINATÖÖSTUSE LIIT (lühendatult EML). Liidu nimi inglise keeles on – FEDERATION OF ESTONIAN ENGINEERING INDUSTRY. Liidu nimi saksa keeles on – VERBAND DER ESTNISCHEN MASCHINEN - BAU - INDUSTRIE. 1.8. Liidu juhatuse ja büroo asukohaks on: Mustamäe tee 4, 10621, Tallinn. 1.9. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, rahvusvahelistest kokkulepetest ning käesolevast põhikirj ast. 1.10. Liit ei vastuta oma liikmete kohustuste eest, samuti ei vastuta Liidu liikmed Liidu kohustuste eest. 2. EESMÄRGID 2.1. Liit tegutseb avalikes huvides ja Liidu tegevuse eesmärkideks on tootmise, ettevõtluse ja turunduse arendamine metallitööstuses, masina - ja aparaadiehituses ning sel alal oma liikmetele soodsate tingimuste loomine järgmiste tegevusvaldkondade kaudu: 1) masinatööstuse ja selle tootmisalade strateegiliste arengukavade koostamine ja elluviimine; 2) välissidemete ja vä liskaubanduse arendamine tööstusharus; 3) sise - ja välisturu konjunktuuri väljaselgitamine ja Liidu ettevõtete toodete turustusvõimaluste laiendamine; 4) tootmis - , arendus - ja turundustegevuses koostöö ja integratsiooni süvendamine tööstusharusiseselt, te iste tööstusharudega ja teadus - arendusasutustega; 5) töökeskkonna, töökorralduse ja töösuhete arendamine ettevõtetes; 6) majandus - ja erialase informatsiooni kogumine ja vahendamine liikmesettevõtetele ning valitsusasutustele. 2.2. Oma eesmärkide saavutami seks Liit:

Views

 • 7065 Total Views
 • 5900 Website Views
 • 1165 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 206 www.emliit.ee
 • 47 eml.aadb.ee
 • 36 emliit.ee
 • 11 eml.aadb.ee:20110