ESTEN_brošüür_Rootsi_A5_näidis4-spreads

Public Channel

ESTEN Group koondab Eesti võimekamad mehaanikainseneribürood.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

2. We group together best mechanical engineering companies in Estonia from different areas: marine, offshore, mining, energy, food, automotive and ma ny others. With our joint capacity we employ about 60 engineers. We are committed to provide our clients with technically and socially responsible engineering solutions. Our engineers have experience in working in accordance with European Machinery Directive, Eurocodes, EN, Norsok, ASME, PED and classification societies standards and regulations. Engineering qualification certificates level EQF 6, EQF 7, EQF8.  Our members are equipped with following software: • SolidWorks • Autodest Inventor • AutoCAD • ANSYS with SpaceClaim • Staad pro • PTC Elements Direct • Vertex G4 Plant • Solid Edge ST8 Classic & Professional • Siemens NX • Siemens FEMAP/NASTRAN • LS-Dyna • Maxsurf • Hydromax • Draftsight With the best engineering companies in Estonia we provide innovative machines and mechanical solutions in vast variety of areas to handle your engineering challenge. Med de bästa verkstadsföretagen i Estland tillhandahåller vi innovativa maskiner och mekaniska lösningar inom en mängd olika områden, allt för att kunna ta hand om dina tekniska utmaningar. Vi har samlat de bästa företagen från olika områden inom estnisk verkstadsindustri: Sjöfart, offshore, gruvdrift, energikraft, livsmedel, fordon m.fl. Med vår gemensamma kapacitet sysselsätter vi ca 60 ingenjörer. Vi åtar oss att förse våra kunder med tekniskt och socialt ansvarsfulla processtekniska lösningar. Våra ingenjörer har erfarenhet av att arbeta i enlighet med Europeiska maskindirektiv, Eurokoder, EN, Norsok, ASME, PED och klassificeringssällskapets standarder och föreskrifter. Tekniska tjänster kvalitetscertifieras på nivå EQF 6, EQF 7, EQF 8.  Våra medlemmar är utrustade med följande programvara: • SolidWorks • Autodest Inventor • AutoCAD • ANSYS med SpaceClaim • Staad pro • PTC Elements Direct • Vertex G4 Plant • Solid Edge ST8 Classic & Professional • Siemens NX • Siemens FEMAP/NASTRAN • LS-Dyna • Maxsurf • Hydromax • Draftsight

1. Your vision, our engineering solutions. Your vision, our engineering solutions.

4. R E f ERE nc E s Mining / Gruvdrift Automotive / f ordonsteknik Conveyor system in the Estonia long wall underground oil shale mine The conveyor system consisted of 4 conveyors with a total length of 6900 m, belt width 1200 mm. Dual pulley drive on the return run. Belt tensioned by winch take-up system. Långt murtransportörsystem i Estland för underjordisk oljeskiffergruva Transportörsystemet bestod av fyra transportörer med en total längd på 6900 m, bandbredd 1200 mm. Dubbel remskiva vid returkör - ningen. Bandet spändes genom ett vinschupptagningssystem. Hydraulic press for car tire repairs Hydraulisk press för bildäcksreparationer Equipment for carpet forming and cutting, low pressure injection Utrustning för utformning och skär - ning av matta, lågtrycksinsprutning R E f ERE ns

3. R E f ERE nc E s R E f ERE ns Energy / Energikraft Bioenergy power plants / Bioenergikraftverk Electricity and heat from gas / El och värme från gas Specialized and fully automated heating plant for furniture factory residues. Combustion process and smoke gas treatment correspond to waste burning requirements. Plant size up to 2.5 MW. Estonia 2016 CHP INSTALLATION Several microturbine (Capstone) and combustion engine (MWM) CHP installations, layouts and piping. Finland 2016 CHP-INSTALLATION CHP-installationer, formgivningar och rörledningar för olika mikrotur - biner (Capstone) och förbrännings - motorer (MWM). Finland 2016 Specialiserad värmeanläggning för möbelfabriksavfall Estland 2016 Wood fired power plant with capacity up to 25 MW Latvia 2015 Vedeldat kraftverk med kapacitet upp till 25 MW Lettland 2015

7. RUSSIA NORWAY SWEDEN FINLAND ESTONIA LATVIA LITHUIANIA GERMANY UNITED KINGDOM CANADA USA ESTEN Group info@estengroup.com +372 5662 3311 www.estengroup.com European Union European Regional Development Fund Investing in your future Your vision, our engineering solutions.

5. R E f ERE nc E s LAMINATING LINE Fully automated laminating line unpacks, sorts and sets plastic planks on pallets. The lamination line takes in up to two EUR pallets at a time and unstacks the boards. Boards are evenly spread before going to the laminating machine. After the lamina - tion process the boards are stacked again on the same EUR pallets. Estonia 2016 WINCH AND LIHTING/ HANDLINH WHEEL This lifting device is used to lower the umbilical to the seabed. Winch is for reeling the umbilical. It was made to work in ATEX zone The device ist approved and certified by DNV. Norway 2015 AUTOMATIC CLAMP PACKING MACHINE Clamps are coming out from the bending machine and sliding with gravity inside the packing machine. Every 2nd clamp will be turned 180 degrees by double gripper system. Clamps will be glued together, label will be printed and separated in 50pcs pack - ages. Gluing will be done by heating up the gluing roll above and below the clamps. Estonia 2016 AUTOMATISK KLÄMFÖRPACKNINGSMASKIN Klämmorna kommer ut från bockningsma - skinen och glider in i förpackningsmaskinen med hjälp av gravitationen. Varannan klämma vrids 180 grader genom ett dubbelgripsystem. Klämmorna limmas ihop, etiketten skrivs ut och delas upp i 50 stycksförpackningar. Lim - ningen sker genom uppvärmning av limvalsen ovanför och nedanför klämmorna. Estland 2016 VINSCH- OCH LYFT-/ HANTERINGSHJUL Denna lyftanordning används för att sänka kabeln till havsbotten. Vinschen är för upprullning av kabeln. Den var avsedd för arbete i ATEX-zonen. Enheten är godkänd och certifierad av DNV. Norge 2015 LAMINERINGSLINJE Helautomatiserad lamineringslinje packar upp, sorterar och ställer på plats på pallar. Lamineringslinjen tar upp till två EUR-pallar i taget och staplar av från brädskivorna. Brädskivorna är jämnt fördelade innan de går vidare till lamineringsmaskinen. Efter lamineringsprocessen staplas brädskivorna återigen på samma EUR-pallar. Estland 2016 Industrial machinery / Industrimaskiner R E f ERE ns

6. Services Structural Analysis Members of ESTEN Group have specialized experience in Structural Analysis and Mechanical  Engineering in accordance with European Machinery Directive, Eurocodes, Norsok standards nad classification society regulations. ESTEN Group provides structural analysis of marine, offshore and industrial structures using linear and non-linear finite element method. We offer the following:  • Structural analysis under operational and service loads including Modal and vibrational analysis, Fatigue analysis, Buckling analysis, Thermal and heat transfer analysis, Positive/negative (vacuum) pressure loading of tanks, silos, cyclones; • Structural analysis under accidental and extreme loads including Impact, collision and grounding, Blast & explosion, Seismic excitation; • Multi-material analysis Naval archidecture & marine engineering Full ship design from conceptual to detail level including design of ship systems and hydrostatic and -dynamic analysis. We focus on the designs of smaller passenger ferries and crafts. Our services include: • conceptual design & feasibility analysis, • classification drawings and documentation, • detailed design and production drawings, • structural FEM analysis of ship structures, • hydrostatic and -dynamic calculations, • inclination tests and stability booklets, • design of ship systems (machinery, HVAC, fire fighting etc.). Tjänster Strukturell analys Medlemmar inom ESTEN Group har specialiserad erfarenhet av strukturanalys och maskinteknik i enlighet med Europeiska maskindirektivet, Eurokoder, Norsok standarder och klassificeringssamhällets förordningar. ESTEN Group ger strukturell analys av sjöfart, offshore och industriella strukturer med hjälp av den linjära och icke-linjära begränsade elementmetoden. Vi erbjuder följande:  • Strukturell analys under drift och servicelaster inklusive Modal analys och vibrationsanalys Utmattningsanalys Knäckanalys Termisk analys och värmeöverföringsanalys Positiv/negativ (vakuum) tryckbelastning på tankar, silos, cykloner • Strukturell analys under oförutsedda och extrema belastningar inklusive Krock, kollision och grundstötning Sprängning och explosion Seismisk magnetisering • Flermaterialanalys Sjöfartsarkitektur och skeppmaskinsteknik Full fartygsdesign från idéskiss till detaljnivå inklusive konstruktion av fartygssystemet samt hydrostatisk och -dynamisk analys. Vi fokuserar på konstruktion av mindre passagerarfärjor och hantverk. I våra tjänster ingår: • Konstruktions- och genomförbarhetsstudier • Klassificeringsritningar och dokumentation • Detaljerade konstruktions- och produktionsritningar • Strukturell FEM-analys av fartygsstrukturer • Hydrostatiska och -dynamiska beräkningar • Lutningstester och stabilitetshäften • Konstruktion av fartygssystem (maskiner, VVS, brandbekämpning etc.)

Views

 • 6776 Total Views
 • 5767 Website Views
 • 1009 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 98 eml.aadb.ee
 • 94 www.emliit.ee
 • 28 emliit.ee
 • 16 eml.aadb.ee:20110