Mis on teadus- ja arendustegevus ja mis tootearendus? Viktor Muuli, Eesti Teadusagentuur

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. Mis on rakendusuuring ja mis tootearendus? 06.06.2017 Viktor Muuli SA Eesti Teadusagentuur nutika spetsialiseerumise valdkonna juht

12. Tänan tähelepanu eest. Viktor Muuli viktor.muuli@etag.ee 730 0325, 517 7697 www.etag.ee/nutikas/

8. Tootearendus (eksperimentaalarendus) • Tootearendus kitsamas tähenduses on süstemaatiline töö, mis põhineb uurimistegevuse tulemusena saadud teadmistel ja praktilistel kogemustel ning loob uut teadmist eesmärgiga valmistada uusi tooteid, võtta kasutusele uusi protsesse või täiustada olemasolevaid tooteid või protsesse. • TRL tasandid 7 - 9.

2. Miks me sellest räägime? • Erinevad tegevused; erinevad toetusmäärad. • Frascati käsiraamat. • Tehnoloogia valmidusastmed.

3. Frascati käsiraamat • Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon i OECD suunised teadus - ja arendustegevuse andmete kogumiseks ja aruandluseks (2015). • 2. peatükk „Teadus - ja arendustegevust kirjeldavad mõisted ja määratlused“.

6. Alusuuring • Eksperimentaalne või teoreetiline töö, mida tehakse peamiselt selleks, et saada uusi teadmisi nähtuste ja vaadeldavate faktide põhialuste kohta ilma otsese praktilise rakenduse eesmärgita . • Teatav vabadus oma eesmärkide püstitamisel. • Tulemused avaldatakse teadusajakirjades ja levitatakse kolleegide seas.

4. Mis on teadus - ja arendustegevus (TA)? • Süstemaatiline loominguline tegevus, mis on suunatud uute teadmiste saamisele, kasutades teaduslikku meetodit. • T eadmis te kasutamine uute rakendusalade leidmiseks . • TA tunnused: u udsus ; l oomingulisus ; e ttemääramatu tulemusega ; s üstemaatilisus ; ü lekantavus , korratavus .

7. Rakendusuuring • Rakendusuuringud on algupärased uuringud uute teadmiste saamiseks, mis on suunatud eeskätt kindlale praktilisele eesmärgile. • Vabadusaste on väiksem – tööl on reeglina tellija. • Juurdepääs loodud teadmisele võib olla piiratud. • TRL tasandid 1 - 6.

5. Teadus - ja arendustegevuse liigid • Alus uuring ( basic research ) . • Rakendusuuring ( industrial research; applied research ) . • Tootearendus kitsamas tähenduses, eksperimentaalarendus ( experimental development ) . Tootearendus laiemas tähenduses on uue toote (kauba või teenuse) turule viimise üldine protsess alates ideede ja kontseptsioonide sõnastamisest kuni turustamiseni.

10. Mis on mis? • Prototüübid, pilootseadmed. • Tarkvaraarendus. • Materjaliteadus. ... • Ei ole lihtsaid ja ühese id kriteeriume eristamiseks . • K aalutlus ja e ksperthinnang . • Vastavus konkreetsele tehnoloogia valmidusastmele .

11. Mis ei ole teadus - ja arendustegevus? • teaduslik - tehnilise informatsiooni kogumine , tõlkimine , analüüsimine ja edastamine , bibliograafiline , patendi - või litsentsiteenindus ; • üldeesmärkidel andmestiku kogumine , selle töötlus ja analüüs loodus - ja sotsiaalnähtuste vallas , samuti regulaarselt korraldatavad statistilised vaatlused . • testimine ja standardimine : riiklike standardite hoidmine ja kalibreerimine , rutiinsed materjali , toodete , protsesside , pinnase ja atmosfääri testid või analüüsid ; • teostatavuse uuringud : nii tehniliste kui ka sotsiaalsete projektide võimalikkuse uuringud juba olemasoleva metoodika baasil .; • meditsiiniline eriteenindus rutiinuuringute või tavapärase teadmiste kasutamisega . • patentimine ja litsentsimine . NB! Välja arvatud juhud, kui neid tegevusi tehakse teadus - ja arendus projekti raames .

9. Tehnoloogia valmidusastmed Technology Readiness Levels (TRL ) • TRL 1 – uuritakse tehnoloogia põhiprintsiipe (basic principles observed ) . • TRL 2 – tehnoloogiline kontseptsioon on sõnastatud (technology concept formulated ) . • TRL 3 – oluliste näitajate ja kontseptsiooni katseline tõestus (experimental proof of concept ) . • TRL 4 – tehnoloogia komponentide töö on kontrollitud laboris (technology validated in lab ) . • TRL 5 – tehnoloogia on kontrollitud asjakohases keskkonnas (technology validated in relevant environment ) . • TRL 6 – tehnoloogia on demonstreeritud asjakohases keskkonnas (technology demonstrated in relevant environment ) . • TRL 7 – tehnoloogia ( prototüüp ) on testitud ja demonstreeritud töökeskkonnas (system prototype demonstration in operational environment ) . • TRL 8 – tehnoloogia on valmis ja kontrollitud (system complete and qualified ) . • TRL 9 - tehnoloogia toimib töökeskkonnas (actual system proven in operational environment ) .

Views

 • 5113 Total Views
 • 4283 Website Views
 • 830 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 5

 • 149 www.emliit.ee
 • 13 eml.aadb.ee
 • 43 emliit.ee
 • 21 eml.aadb.ee:20110
 • 1 www.google.ee