Rakendusuuringute ja tootearenduse toetus – kellele ja milleks? Tea Tassa (SA Archimedes)

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

13. Tänan tähelepanu eest! Tea Tassa meetmehoidja tea.tassa@archimedess.ee 7300 396

1. NUTIKAS ehk “ Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades “ Tea Tassa 06.06.2017

6. Kuidas valida TA asutus t? • Projektis peab olema selgitus, kuidas on efektiivselt ära kasutatud olemasolevat konkurentsi , kuidas on järgitud RHS üldpõhimõtteid ( § 3) , kas teenust on tellitud turutingimustel : – hankija peab kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama riigihanke eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte . • Toetuse saajast mittehankijatel on nüüdsest pakkumuste küsimiseks võimalik kasutada riigihangete keskkonda .

4. Kuidas taotlemine toimub? • Toetuste taotlemine toimub läbi avatud taotlusvooru , mida korraldab Sihtasutus Archimedes. Eesti Teadusagentuuri juures tegutseb juhtkomisjon , mis hindab taotlusi ja juhib toetusmeedet tervikuna . • Toetuse taotlemiseks vajalikud avatud taotlusvooru materjalid leiab SA Archimedese veebilehelt . • Eesti Teadusagentuuri veebilehelt leiab ettevõttele sobilike Eesti teadusasutuste kontaktid • Pärast taotlemise esitamist võib otsuse langetamiseni minna kuni 60 tööpäeva .

5. Millised on valitud kasvualad ? 1) info - ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT ) , mis on seotud teiste majandusaladega (näiteks küberturvalisus, tarkvaraarendus või IKT kasutamine tööstusprotsesside automatiseerimiseks ) ; 2) tervisetehnoloogiad - ja teenused - ( näiteks biotehnoloogia või IT kasutamine meditsiiniteenuste ja - toodete arendamiseks ) ; 3) ressursside tõhusam kasutamine - ( näiteks ettevõtjad, kes tegutsevad materjaliteaduse ja - tööstuse vallas, püüavad leida innovaatilisi ehitusvõimalusi või otsivad keemiatööstuses võimalusi põlevkivi senisest tõhusamaks kasutamiseks ).

9. Kuidas taotlust esitada? • Taotlusvormile ligipääsu saamiseks tuleb esmalt allkirjastada vastav avaldus ning saata see e - posti teel aadressile str@archimedes.ee . • Seejärel on võimalik täita taotlus Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS . • Taotluse täitmise juhend koos ekraanivormidega on l eitav www. archimedes.ee/nutikas • Vaata ka: – Äriplaani koostamine – Finantsanalüüsi koostamine ( lisa 4 )

2. Kellele on toetus mõeldud? • Taotlejaks on Eesti äriregistrisse kantud ettevõte , kelle huvides nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonda kuuluv uuring või tootearendusprojekt teadusasutustes läbi viiakse . • Ettevõte osaleb uuringus omapoolse rahalise panusega sõltuvalt ettevõtte suurusest ja sellest, kas tegemist on tootearenduse või rakendusuuringuga. • Ettevõte võib kaasata tellijate ringi ka teisi ettevõtluspartnereid , kellega koos rakendusuuringust või tootearendusprojektist saadud uut teavet kasutada .

10. Edulood 1 : • Click&Grow : koostöös TÜ teadlastega otsitakse senisest soodsamat kasvumaterjali, mis oleks ka biolagunev. Toetuse summa 176 400 € • Instigo Eesti OÜ: koostöös Eesti Lennuakadeemiaga viiakse läbi mehitamata lennukilahenduste rakendusuuringud insenerseireks. Toetuse summa 575 806 € • BRENSTOL OÜ : koostöös TTÜ teadlastega töötab välja saematerjali säästvama tootmisahela optimeerivate automatiseeritud juhtimispõhimõtete ja seda toetava tarkvara põhimõttelise mudeli. Toetuse summa 57 071 €

8. Kui pikk on toetatavate tegevuste periood? • Toetatavate tegevuste kestus on kuni kolm aastat. • Toetatavad tegevused peavad olema lõppenud hiljemalt 31. augustil 2022. • II taotlusvoor kestab kuni 20.12.2017 • Taotlusvooru maht on 9 000 000 EUR • Kogueelarve : Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest finantseeritakse kuni 26 586 466 eurot • Käesolevaks hetkeks on antud toetust kogusummas 4 097 448 eurot

12. Kelle käest saan abi ? • Tea Tassa (SA Archimedes) – meetmehoidja. Taotlejate tehniline nõustamine, taotluste menetlemine, rahastamisotsuste ettevalmistamine ning rahastatud projektide maksetaotluste ja aruannete menetlemine. tea.tassa@archimedes.ee , 730 0396 http://archimedes.ee/nutikas/ • Viktor Muuli (ETAg) – nutika spetsialiseerumise valdkonna juht. Taotlejate sisuline nõustamine koostöö tegemisel teadus - ja arendusasutustega, meetme juhtkomisjoni töö korraldamine rakendusüksuse nõustamisel, taotluste hindamisel, meetme arengu - ja tegevussuundade hindamisel ja kavandamisel. viktor.muuli@etag.ee , 730 0325, 517 7697 http:// www.etag.ee/nutikas/ • ETISe kasutajatugi ( ETAg ) – taotlejate nõustamine taotlemiskeskkonnaga ETIS seotud küsimustes. etis@etag.ee , 730 0373

7. Milliseid kulusid saab toetuse abil katta? 1) Rakendusuuringute ja tootearenduse tegevuste elluviimiseks vajalikud avalikelt TA asutustelt tellitud uuringute , tehnilise teabe ja sisseostetud või litsentseeritud patentide teenuste kulud . Vaata ka Frascati manuaal ja tehnoloogia valmidusastmed . 2) Vahendite ja seadmete kulud ulatuses ja ajavahemikul, mil neid kasutatakse projekti jaoks . 3) Muud projektiga otseselt seotud tegevuskulud nagu materjalikulud, varustuse ja samalaadsete toodete kulud . 4) Taotleja ja partneri projektiga seotud töötajate personalikulud . Taotleja ja partneri osakaal kuludest 2) – 4) võib moodustada kuni 2 0% projekti abikõlblikest kuludest.

3. Kui suur on toetuse summa ? Väikeettevõte Keskmise suurusega ettevõte Suurettevõte Vähem kui 50 töötajat Vähem kui 250 töötajat Rohkem kui 250 töötajat Aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 milj € Aastakäive ei ületa 50 milj € ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 milj € Aastakäive ületab 50 milj € ja/või aastabilansi kogumaht ületab 43 milj € Rakendusuuringud 70% 60% 50% Tootearendus 45% 35% 25% Taotletava toetuse maksimaalne summa Taotletava toetuse minimaalne summa 2 miljonit eurot 1 projekti kohta 20 000 eurot 1 projekti kohta

11. Edulood 2 : • Estelaxe OÜ: koostöös TÜ teadlastega töötatakse välja mittesüttiv silikoonvaht ühiskondliku transpordi istmete patjade valmistamiseks . Toetuse summa 210 000 € • OÜ Kerogen : koostöös TTÜ teadlastega töötatakse välja tehnoloogiline platvorm kaevandatava põlevkivi vääristami seks kerogeeni muutmisega otsese oksüdeerimise teel väärtuslikeks keemiaproduktideks . Toetuse summa 649 309 € • Eesti Kindlustusseltside Liit: koostöös TÜ teadlastega luuakse üleriigiline tormiohu geoinfosüsteem, mille abil saab automatiseeritult tuvastada võimalikku tormi riski mistahes Eesti punktis . Toetuse summa 63 877 € Veel näiteid SA Archimedese veebilehel .

Views

 • 5428 Total Views
 • 4583 Website Views
 • 845 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 5

 • 100 www.emliit.ee
 • 20 eml.aadb.ee
 • 25 emliit.ee
 • 1 www.google.ee
 • 14 eml.aadb.ee:20110