Tööstuse uuring 2017 masina- ja metallisektor

Public Channel

Swedbanki uuring avaldatud 05 04 2017.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

21. 2 1

9. Uuringu tulemused 9

1. Tööstusuuring 2017 ​ Masina - ja metallitööstus 1

13. © Swedbank Public Information c lass Iga teine ettevõte ekspordib täna Soome ja näeb uue sihtturuna Rootsit 13 Oluliste tänaste sihtriikide osakaal on Rootsi ja Saksamaa puhul suurenenud aastaga +8 protsendipunkti .

16. © Swedbank Public Information c lass Pea iga neljas masina - ja metallitööstuse ettevõte palkab töötajaid välismaalt 16 Hetkel on välistööjõu osakaal masina - ja metallitööstuse ettevõtetes ~5,5%. Kogu töötlevas tööstuses ~2,8%.

17. © Swedbank Public Information c lass 74% plaanib keskmist palka tõsta, keskmiselt 5% 17 *kaalumata aritmeetilise keskväärtuse muutus 2016 plaaniti masina - ja metallitööstuses palgakasvu 2,1%. Kuidas läks? Palk kasvas 6%. ( Allikas: Statistikaamet )

12. © Swedbank Public Information c lass 45% prognoosib kasumlikkuse paranemist, peamiselt tänu tootmise efektiivistamisele 12 Kogu töötleva tööstuse keskmisest , on masina - ja metallitööstuse prognoosid veidi pessimistlikumad: 45% prognoosib kasumlikkuse paranemist (vs 52%) 30% samaks jäämist (vs 28%) 26% kasumlikkuse vähenemist (vs 20%).

15. © Swedbank Public Information c lass Tööjõupuudus piirab jätkuvalt ettevõtete arengut 15 Nendel, kelle arengut piirab tööjõupuudus on spetsialiste puudu 93 protsendil (2016: 88%), lihttöölisi 7 protsendil (2016: 3%). 43% plaanib töötajate arvu suurendada (2016: 32%), keskmiselt 1,4%. 55% plaanib töötajate arvu samaks jätta (2016: 62%).

14. © Swedbank Public Information c lass Investeeringute kogumahtu plaanitakse võrreldes 2016. aastaga kasvatada 26,6% 14 Masina - ja metallitööstuses on tootearenduse osatähtsus investeerimise eesmärgina kolme aastaga kasvanud 9 protsendilt 24 protsendini. 2016 plaanis investeeringute kasvu 37% , samaks jäämist 45% , vähenemist 18%. Millesse plaanite investeerida? (% masina - ja metallitööstuse vastanutest)

11. © Swedbank Public Information c lass 66% masina - ja metallitööstuse ettevõtetest prognoosib käibe kasvu, keskmiselt 7,2% 11 *käibega kaalutud keskmine kasv 2016. aastal prognoositi käibekasvuks kogu töötlevas tööstuses 4,4%, tegelik 2% . ( Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika) Masina - ja metallitööstuse ettevõtjad on käibe osas optimistlikumad kui eelmine aasta: 66% prognoosib käibe suurenemist (2016: 61%) , 26% käibe samaks jäämist (2016: 29%), 9% käibe vähenemist (2016: 11%).

19. © Swedbank Public Information c lass Masina - ja metallitööstuse ettevõtete kommentaarid 19 „ Iseseisev kasv sõltumata grupist ja emafirmast . “ „ Ekspordi ja kvaliteedi edendamine .“ „ Musta metalli allhanke tegemine ei ole perspektiivikas .“ „Lihtsad tööd kaovad ära , sest hinnasurve on nendele suur. Jäävad komplektsed ja keerukamad tooted , mis vajavad rohkem insenerilahendusi ja nende marginaalsus on ka palju suurem .“ „Liikumine tarneahelas kõrgemale, valmistades kõrgema lisandväärtusega ja keerukamaid tooteid.“ „ Keskend umine inseneribüroole ja oma tootmise vähendamisele .“ „ Tootmise automatiseerimine .“ Ärimudeli muutuste kohta:

8. © Swedbank Public Information c lass Masina - ja metallitööstuse ja töötleva tööstuse seis 8 Toodangumahud ja eksport Tööjõud ja lisandväärtus 2016 kasvas masina - ja metallitööstuse toodangu maht Eestis +0,3% Nii Eesti kui ka masina - ja metallitööstuse keskmine palk on kasvanud aastas keskmiselt 7% Rasketööstuse toodangut hõlmavate toodete eksport suurenes 2016 +170 M € ehk +6% Õige aeg investeeringuteks: intressid madalad ja THI tõusmas O humärk tööjõuturul toimuv: kasvavad tööjõukulud; liiga madal lisandväärtus 2016 suurenes eksport enim: Saksamaale +36,8 M € Leetu +29,2 M € Poola +26,8 M € Eesti töötleva tööstuse lisandväärtus hõivatu kohta 23,4 tuhat eurot Eesti EL riikidega võrreldes 24. - 25.kohal lisandväärtuses hõivatu kohta

10. © Swedbank Public Information c lass Uuringus osales 260 ettevõtet 10 • Käive üle 4,2 miljardi euro (36% kogusektori käibest) • Mediaankäive 4,2 miljonit • 58 ettevõtet, kelle käive üle 20 miljoni • Töötajate arv kokku 29 831 ( 25% sektorist) • Keskmine töötajate arv 113 Muu töötlev tööstus: • Mööblitööstus (27%) • Tekstiilitööstus (14%) • Trükitööstus (11%) • Elektroonikatööstus (8%) • Elektriseadmete tootmine (5%) • Muu (35%) Masina - ja metallitööstus • 47 vastanut • Käive üle 996 miljoni euro • Mediaankäive 2,8 miljonit • Töötajate arv kokku 7377 • Keskmine töötajate arv 157

18. © Swedbank Public Information c lass Masina - ja metallitööstuse ettevõtete kommentaarid 18 Ettepanekud tööjõupuudusega toimetulemiseks: „Värvata välismaalt .“ „ Ettevõttesiseselt koolitada .“ Kõige enam on puudu: „ Programmeerimisvõimekusega CNC pingi operaatoritest , tööstusrobotite programmeerijatest, tootmisinseneridest.“ „TNC spetsialistest, tootmisdirektoritest.“ „Teha koostööd koolidega .“ „Lõuna - Eestis on keeruline leida oskustöölisi meie sektorisse. Turul toimub üle ostmine .“ „Metallitöö oskustöölistest: instrumentaal - lukksepp, laia profiiliga freesija .“ „ Hoida ja tõsta töötajate motivatsiooni läbi väärtuspakkumiste .“ „Kuulutada erinevates kanalites , käia messidel .“

6. © Swedbank Public Information c lass 6 Lisandväärtus hõivatu kohta töötlevas tööstuses, 2015, tuhat eurot 10 21 23 23 24 25 27 27 28 29 32 32 36 44 57 62 62 68 75 80 86 89 91 93 105 134 214 397 Eesti töötleva tööstuse lisandväärtuses hõivatu kohta EL - is 24 - 25. kohal Allikas: Eurostat

2. © Swedbank Public Information c lass Toodangu mahtudes Eestis viimase kahe aasta jooksul muutust ei ole olnud Allikad: Eurostat , Soome ja Eesti Statistikaametid 2 2,6% 12,3% 5,2% 2,5% 0,3% EL28 Leedu Soome Rootsi Eesti Masina - ja metallitööstuse toodangu mahuindeksi muutus, 2016, % 127 123 103 101 85 100 75 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Masina - ja metallitööstuse mahuindeks, 2007=100 Läti Leedu Eesti EL28 Soome Rootsi Tööstustoodangu mahuindeks: mõõdab toodangu suuruse muutust võrreldes baasaastaga. Tööstustoodang = tööstustoodangu müük ± valmistoodangu laojääkide muutus.

20. © Swedbank Public Information c lass Kokkuvõte masina - ja metallitööstuse sektorist 20 KÄIVE/KASUM Ettevõtjad optimistlikud 66% ettevõtetest plaanib käibe kasvu, keskmiselt 7,2 %. 45 % prognoosib kasumlikkuse paranemist. Investeeringute mahtu plaanitakse võrreldes 2016. aastaga tõsta +26,6%. Kasumit plaanitakse kasvatada tootmise efektiivistamisega ( 40 %). INVESTEERINGUD Investeeringute maht kasvamas 91% plaanib investeeringuid, neist 62 protsendil fookuses efektiivsuse kasv. Järjest populaarsem on ka tootearendus , kuhu plaanib sel aastal investeerida 24% vastanutest. EKSPORT TÖÖJÕUD Tähtsaim sihtriik täna Soome ( 56 %). Populaarsed Skandinaavia ja Saksamaa Probleem spetsialistide leidmisel Välistööjõu osakaal on täna ~5,5%, kolmandik plaanib seda tõsta. Uute turgudena on fookuses ka Norra (36%), Saksamaa (28%). Neist 93 % tunneb puudust spetsialistidest. Tööjõupuudus piirab 62 % ettevõtetest. Iga teine näeb uue turuna Rootsit .

5. © Swedbank Public Information c lass Tööjõukulude kõrge osakaal käibest halvab kasumlikkust 5 *2016 hinnanguline müügitulu, tööjõukulu, kogukasum ja nendest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistik a m uutusel. Allikad: Statistikaameti aasta - ja lühiajastatistika 2016 vähenes kasum masina - ja metallitööstuses - 42 %. ( Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika ) 17,7% 19,4% 23,8% 17,2% 15,6% 17,4% 18,3% 19,1% 19,8% 20,3% 6,0% 3,5% 1,4% 4,9% 5,7% 5,7% 7,2% 4,4% 5,0% 3,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Masina - ja metallitööstuse tööjõukulude osakaal müügitulus ja kogukasumlikkuses, 2007 - 2016 , % Masina- ja metallitööstuse tööjõukulude osakaal müügitulus, % Masina- ja metallitööstuse kogukasumi marginaal müügitulust, %

3. © Swedbank Public Information c lass Eksport peamiselt naaberriikidesse ja Saksamaale Allikas: Statistikaamet 3 Masina - ja metallitööstuse toodangut hõlmavate tööstustoodete ekspordi jaotus, Eesti, 2016, % Masina - ja metallitööstuse toodangut hõlmavate tööstustoodete eksport sihtriikide kaupa, Eesti, 2016, % Enim suurenes 2016 nimetatud toodete eksport: Saksamaale +31,3 M € Venemaale +30,8 M € Poola +26 M € Leetu +23,4 M € Enim vähenes 2016 nimetatud toodete eksport: Norrasse - 27,4 M € Prantsusmaale - 10,8 M € Koreasse - 9,5 M € 2016 suurenes nimetatud toodete eksport +145 M € ehk 6%. 20% 11% 11% 11% 9% 7% 4% 3% 3% 21% Soome Läti Rootsi Venemaa Leedu Saksamaa Norra Poola Türgi Muu Metallid ja metall - tooted 34% Masinad ja sead - med 37% Sõidukid jm tr ans - po r di - vahendid 29%

4. © Swedbank Public Information c lass Allikas: Statistikaamet 4 795 846 974 1038 1110 1183 1264 1336 784 792 839 887 949 1005 1065 1146 717 754 799 864 926 976 1033 1107 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kogu Eesti, töötleva tööstuse ja masina - ja metallitööstuse keskmine brutokuupalk, 2009 - 2016, € Masin ja metall Eesti Töötlev tööstus Masina - ja metallitööstuse keskmine palk Eesti keskmisest 17% kõrgem, palgakasv jätkumas Masina - ja metallitööstuse keskmise palga aastane kasv on viimased 5 aastat olnud 6 - 7% . 2016 kasvas masina - ja metallitööstuses keskmine palk 6%, töötlevas tööstuses 7% ja kogu Eestis 8%.

7. © Swedbank Public Information c lass Investeeringuteks on soodne aeg 7 Selleks aastaks prognoosib Swedbank THI 3% tõusu. *2016 investeeringud ja sellest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel. Allikad: Eesti Pank, Statistikaameti aasta - ja lühiajastatistika 115,5 90,2 59,9 63,2 81,6 103,7 102,3 95,5 93,3 92,3 6,6% 10,4% - 0,1% 3,0% 5,0% 3,9% 2,8% - 0,1% - 0,5% 0,1% 6,1% 6,5% 4,7% 4,6% 4,5% 3,5% 3,2% 3,2% 2,6% 2,6% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Masina - ja metallitööstuse investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent), M € Tarbijahinnaindeksi muutus, % Töötleva tööstuse laenuportfelli keskmine intressimäär, %

Views

 • 5719 Total Views
 • 4769 Website Views
 • 950 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 168 www.emliit.ee
 • 30 eml.aadb.ee
 • 66 emliit.ee
 • 12 eml.aadb.ee:20110